top of page

Privacy verklaringPrivacy verklaring

Vespa Club Mechelen aan de Maas vzw (afgekort VCMM) Ondernemingsnummer 755.710.568

Onze maatschappelijke zetel: Rijksweg 403 C 13, te 3630 Maasmechelen

De VCMM vzw respecteert de regelgeving voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer conform de Belgische wet van 8 december 1992 en de GDPR-verordening betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De VCMM vzw is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de wet van 8 december 1992 en de GDPR-verordening van 25 mei 2018.

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

1. Communicatie via elektronische weg

Voor elk bezoek aan de website van de VCMM herkent de webserver enkel uw domeinnaam automatisch, en niet uw e-mailadres.

Tijdens uw bezoek aan onze website bewaren wij volgende gegevens:

Uw domeinnaam maar niet uw e-mailadres als u onze webpagina bezoekt

Uw e-mailadres als u per e-mail correspondeert met ons

Alle info die u ons vrijwillig gegeven hebt (bijvoorbeeld in het kader van info-enquêtes en /of inschrijvingen op de website)

Deze info wordt gebruikt om:

U info te geven over informatie, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren, of die georganiseerd of aangeboden worden door onze leden en /of bevriende vespaclubs.

Als u liever geen informatie krijgt via elektronische weg, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie hieronder).

2. Communicatie via de post

Als u ons een postadres geeft, zult u enkel de info krijgen waar u om gevraagd heeft of recht op heeft en dit op het adres dat u ons doorgegeven hebt.

Wij gebruiken dit adres:

Om u informatie door te geven in verband meet producten, diensten of evenementen die wij aanbieden of organiseren.

Als u liever geen informatie krijgt via de post, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie hieronder).

3. Communicatie via de telefoon

Als u ons uw telefoonnummer doorgeeft, kunt door onze vereniging opgebeld worden indien we bijkomende informatie zouden nodig hebben.

Als u liever niet meer gebeld wordt, kunt u een e-mail sturen naar het adres vermeld in punt 4 (zie hieronder)

4. Ter info:

Het Opt-out systeem is het systeem voor het op grote schaal verzenden van periodieke e-mail. Het houdt in dat de e-mail zonder toestemming vooraf wordt gestuurd, terwijl de ontvanger kan aangeven het betreffende periodiek voortaan niet meer te willen ontvangen.

Als u wenst dat wij uw gegevens in de toekomst niet meer verwerken om uw onze diensten (of die van andere vespaclubs) aan te bieden, volstaat het om een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres : vcmechelenademaas@gmail.com.

Als u geen mailing, telefoontjes of e-mails wil ontvangen van welke Belgische onderneming dan ook, kunt u contact opnemen met de dienst Robinson van het Belgisch Direct Marketing Verbond:

Telefonisch, op het gratis nummer: 0800-91 887

Per brief: BDMV, Robinsonlijst, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, BE -1020 Brussel

On line : www.robinsonlist.be

5. Recht van toegang, verbetering en verwijdering van gegevens

U heeft recht op toegang tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. U kunt eveneens alle juiste en onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben kosteloos laten verbeteren en verwijderen.

In deze drie gevallen volstaat het om een e-mail te sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie hierboven).

6. Doorzending aan derden

Wij hebben geen partnership of bijzondere relaties met reclameagentschappen op het internet.

De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet afgestaan noch verkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Als u denkt dat onze site ons “Privacy Statement” zoals hier beschreven niet respecteert, kunt u direct contact opnemen met onze vereniging door een e-mail te sturen naar het adres vermeld onder punt 4 (zie hierboven).

 

WETTELIJKE BEKENDMAKING

Door het feit van lidmaatschap van de VCMM vzw betuigt u uw akkoord met de gebruiksvoorwaarden die hierna zijn opgesomd.

De VCMM vzw heeft als doelstelling u via e-mail of via de website inlichtingen te verschaffen waarvan zij meent dat ze correct en bijgewerkt zijn.

De gegevens die bij deze ter beschikking worden gesteld, daarbij inbegrepen de gegevens ter beschikking gesteld langs verbonden websites, die rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van deze website toegankelijk zijn, worden geleverd “in de staat waarin ze zich bevinden”, zonder uitdrukkelijke, stilzwijgende of impliciete waarborg.

Het is mogelijk dat deze gegevens niet volledig, bijgewerkt, toepasselijk of correct zijn in al hun aspecten.

De VCMM vzw wijst elke aansprakelijkheid af voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gebruik van deze gegevens zou veroorzaken.

De naam en het logo van de VCMM, namen en logo’s van verenigingen, firma’s producten en diensten die op de website worden vermeld, evenals de vorm en de inhoud van de website zelf, zijn wettelijk beschermd. Elk misbruik ervan is verboden.

 

Vespa Club Mechelen aan de Maas vzw

bottom of page